Skip to content

Lietošanas noteikumi

SIA “Tempuss Foto” reģistrācijas numurs LV40003289795 (turpmāk tempussfoto.lv) savā mājas lapā www.tempussfoto.lv piedāva dažādus pakalpojumus/preces atbilstoši šiem noteikumiem (turpmāk – Lietošanas noteikumi). Šie Lietošanas noteikumi nosaka mājas lapas un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem mājas lapas Lietotājiem. Katra mājas lapas Lietotāja pienākums ir iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un mājas lapas lietošana ir uzskatāma par piekrišanu ievērot Lietošanas noteikumus. tempussfoto.lv nav pienākums informēt Lietotāju par jebkādām izmaiņām šajos noteikumos. Piekļūstot tempussfoto.lv lapai vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

Reģistrācija

Jums ir iespēja reģistrēties un izveidot Lietotāja kontu interneta vietnē tempussfoto.lv. Reģistrējoties un izveidojot Lietotāja kontu, Jūs piekrītat šiem Lietošanas Noteikumiem. Reģistrējoties un izveidojot Lietotāja kontu, jānorāda Jums pieejama e-pasta adrese un parole vai Jūsu www.facebook.com lietotāja konta nosaukums un parole. Jūs nedrīkstat izmantot viltus e-pasta adresi vai facebook.com kontu, uzdoties par kādu citu personu vai organizāciju, vai kā citādi maldināt par satura izcelsmi. Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas izmantojot Jūsu kontu un paroli. Tempussfoto.lv nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem un kaitējumu, kas radušies neievērojot šajos Lietošanas noteikumos atrunāto. Gadījumā, ja Lietotājs neievēro šajā sadaļā atrunātos noteikumus, tempussfoto.lv ir tiesības pārtraukt piekļuvi Lietotāja kontam vai pat dzēst Lietotāja kontu.

Cenas

Interneta vietnē tempussfoto.lv visas cenas norādītas eiro valūtā ar pievienotās vērtības nodokli. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā. Cenas produktiem var mainīties pēc tempussfoto.lv ieskatiem.

Piegāde

tempussfoto.lv nodrošina preces piegādi Latvijā, atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam ar piegāžu pakalpojumu sniedzēju. Precei jāsasniedz adresāts 2-5 darba dienu laikā, kopš izsūtīšanas brīža, ievērojot saņemšanas adresi. Ja preces piegāde sāk kavēties, nosūtiet e-pastu uz info@tempussfoto.lv, norādot pasūtījuma numuru vai sazinoties pa tālruņa nr. +371 26519314.

Konfidencialitāte

Tempussfoto.lv ar lielu atbildību izturas pret privāto informāciju, ko mūsu klienti mums uztic, veicot pasūtījumus, vai reģistrējoties interneta vietnē tempussfoto.lv.

Informācija, kuru nepieciešams norādīt, veicot pasūtījumus un/vai reģistrējoties ir: vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums; pasūtītāja adrese; piegādes adrese; telefona numurs, e-pasta adrese utt. Jūsu privātā informācija tiks izmantota, lai:

  • Nosūtītu elektronisku pasūtījuma apstiprinājumu uz Jūsu norādīto e-pasta adresi;
  • Nosūtītu gatavo preci uz Jūsu norādīto adresi;
  • Sazinātos ar Jums, ja nepieciešams precizēt pasūtījuma detaļas;
  • Veiktu pasūtījumu analīzi augstākai servisa nodrošināšanai;
  • Informētu Jūs par jaunākajiem produktu piedāvājumiem.

Tempussfoto.lv garantē, ka Jūsu norādīto privāto informāciju neatklās trešajai pusei, izņemot gadījumus, ja to pieprasa valsts pārvaldes iestādes, tiesas vai operatīvās darbības subjekti, vai arī, ja rodas situācija, kad jānovērš krāpniecisks vai noziedzīgs nolūks.

Īpašumtiesības

Tempussfoto.lv, atbilstoši Lietošanas noteikumiem, piedāvā iespēju augšupielādēt attēlus interneta vietnē Tempussfoto.lv, kurus izmanto fotogrāfiju vai apdrukas suvenīru izgatavošanas procesā. Augšupielādējot attēlus, Jūs apliecināt, ka Jums ir šo attēlu turēšanas, interneta mājas lapu vietnēs augšupielādēšanas un apdrukas mērķiem izmantošanas tiesības, kā arī apliecināt, ka uzņematies atbildību par trešo personu pretenzijām par augšupielādēto attēlu īpašumtiesībām. Tempussfoto.lv garantē, ka Jūsu augšupielādētos attēlus neizmantos nekādiem citiem mērķiem kā tikai Jūsu pasūtījuma izgatavošanai un piegādei uz Jūsu norādīto adresi, kas nozīmē, ka nepieciešamības gadījumā Jūsu īpašums var tikt nodots trešajai personai ārpakalpojumā ar mērķi nodrošināt Jūsu veikto pasūtījumu (vizuālā apstrāde, druka, iepakošana, piegāde un u.c.).

Pakalpojumu apmaksas un maksājumu atgriešanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek veikta SIA Tempuss Foto pakalpojumu apmaksa mājas lapā www.Tempussfoto.lv (turpmāk tekstā – mājas lapa) un maksājumu atgriešana pakalpojuma saņēmējam (turpmāk tekstā – Klients).

1.2.Elektroniski iespējams apmaksāt šādus pakalpojumus: – fotogrāfiju izdrukas; – produkti ar personalizētiem foto; ; – citus foto pakalpojumus un preces.

1.3.Izmantojot mājas lapu un/vai veicot pakalpojumu apmaksu mājas lapā, Klients piekrīt ievērot zemāk minētos noteikumus.

2. Personas datu norādīšana un aizsardzība, atbildība

2.1.Klients apzinās un uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas sniegšanu, veicot pakalpojuma apmaksu. Pakalpojuma apmaksas procesā norādot kļūdainu vai nepatiesu informāciju, Klientam var tikt atteikta pakalpojuma sniegšana. SIA Tempuss Foto nav atbildīga par Klienta maksājumu karšu datu neprecizitāti vai nepatiesumu.

2.2.Klients piekrīt, ka visa informācija, kas skar personu datus un nepieciešama pakalpojumu apmaksai, tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un visi Klienta norādītie personas dati tiks izmantoti tikai un vienīgi pakalpojuma nodrošināšanai.

2.3.Klienta norādītie maksājumu karšu dati un paroles piekļuvei naudas kontam tiks izmantoti tikai un vienīgi tādā apmērā, lai nodrošinātu pakalpojumu apmaksu saskaņā ar starptautiskajiem banku maksājumu karšu organizāciju noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu, kuri reglamentē finanšu iestāžu darbu prasībām. SIA Tempuss Foto nav pieejami un redzami maksājumu karšu dati, kas izmantoti Klientu veiktajos darījumos.

3. Pakalpojuma apmaksas un saņemšanas kārtība

3.1. SIA Tempuss Foto pakalpojuma saņemšanai, Klients veic pakalpojumu apmaksu SIA Tempuss Foto mājas lapā, izvēloties attiecīgu pakalpojumu un ievadot apmaksai nepieciešamos datus.

3.2. Darījuma veikšanai Klienti tiek novirzīti uz drošu pirkumu vidi, kur apmaksas brīdī maksājumu kartes īpašnieks ievada kartes identifikācijas datus un paroles. Apmaksas laiks ir ierobežots, apmaksa jāveic 10 minūšu laikā no apmaksas uzsākšanas.

3.3.Pakalpojuma apmaksa tiek veikta ar bankas izsniegtām VISA, VISA Electron un MasterCard maksājuma kartēm vai caur banklink sistēmu.

3.4.Apmaksājot pakalpojumus mājas lapā pakalpojuma maksai var tikt piemērota bankas komisijas maksa.

3.5.Pēc veiksmīgas pakalpojuma apmaksas Klients saņem informāciju par veikto apmaksu un pakalpojuma izpildes laiku uz norādīto vai reģistrēto (reģistrētiem Klientiem) e-pastu.

3.6.Apmaksāto pakalpojumu Klients var saņemt e-pastā norādītā laikā, ierodoties personīgi SIA Tempuss foto veikalā vai izmantojot piegādi.

4. Atteikšanas no pakalpojuma un maksājumu atgriešanas kārtība

4.1.Klientam nav tiesību atteikties no personalizētā pakalpojuma un pieprasīt atgriezt naudu, sakarā ar to ka pakalpojums ir personalizēts, izņemot gadījumus kad pakalpojuma kvalitāte ir zema, iesniedzot rakstisku pretenziju SIA Tempuss foto filiālē, vai sūtot to uz info@tempussfoto.lv

4.2. Preces atgriešanas noteikumi.
Saņemot savas preces, kas nav personalizētas, Klients ir tiesīgs 14 dienu laikā atgriezt preci SIA Tempuss Foto. Norādot preces defektus un/vai nepilnības, kas neapmierina Klientu.
SIA Tempuss Foto ir pienākums trīs dienu laikā sniegt atbildi Klientam.
SIA Tempuss Foto vienojas ar Klientu par preces pakalpojuma apmaiņu vai atgriež Klientam samaksāto naudu par preci.

4.3.Klientam ir tiesības atteikties no apmaksāta pakalpojuma, saņemot atpakaļ pakalpojuma maksu 100% apmērā, ja pakalpojums netiek sniegts SIA Tempuss Foto vainas dēļ.

4.4.Nauda par neizmantoto vai atteikto pakalpojumu/preci tiek atgriezta uz Klienta bankas kontu, no kura tika veikta pakalpojuma apmaksa, 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Klienta pieteikuma saņemšanas vai tā tiek atgriezta skaidrā naudā Tempuss Foto veikalā.

5.Citi jautājumi

5.1.SIA Tempuss Foto visus paziņojumus nosūta uz Klienta norādīto vai reģistrēto e-pasta adresi.

5.2.Klients ar visiem paziņojumiem un jautājumiem vēršas pie SIA Tempuss Foto, izmantojot vienu no šādām saziņas veidiem: e-pasts info@Tempussfoto.lv;  tālrunis +371 26519314; personīgi SIA Tempuss Foto veikalā.

5.3.Visas nesaskaņas, kas ir radušās saistībā ar pakalpojumu apmaksu un maksājumu atgriešanu starp SIA Tempuss Foto un Klientu, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja nesaskaņas neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tās ir jārisina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.